Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Veřejná odpověď panu Paštikovi

   

   

   

  Veřejná odpověď panu Paštikovi

   

   

   

   

         Na posledním zasedání Zastupitelstva města Vimperk mne pan Paštika vyzval k veřejným odpovědím na otázky týkající se udělení Ceny za statečnost spolku Vimpersko Nadačním Fondem proti korupci.

   

   

         Především ho zaujala definice Klientelismu v mém krátkém článku ve Vimperských novinách č.1/2020, který byl ale bohužel zveřejněn nekompletně a dále vztah pojmů Korupce a Střet zájmů k aktivitám pana místostarosty Caise a jeho firmy IT-Profi, které vyvstaly z diskuse na zastupitelstvu.

   

   

  Pojmy korupce, klientelismus a střet zájmů spolu úzce souvisí.

   

   

         Korupce (definice Frank Bolt) = korupci je možné chápat jako vztah mezi subjekty, jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody.

   

   

         Klientelismus ( Frank Bolt, Michal Klíma)= permanentně se rozšiřující systém více či méně skrytých vazeb a kontaktů především mezi světem politiky a byznysu. Politici svým vlivem garantují úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a protislužeb.

   

   

         Střet zájmů( definice dle zákona č.238/1992 Sb, dnes už neplatí, nahrazen zákonem č.159/2006 Sb) = střetem veřejného zájmu s osobním se rozumí takové jednání popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.

   

   

   

  Tyto pojmy ve vztahu k Vimperku a k poznámce v mém článku:

   

   

  Klientelismus ve Vimperku = vztah města, sportovního klubu a podnikatele.

   

          Celá situace na Vodníku od roku 2015-2016 se vyvíjí poněkud nestandardně, nepřehledně a netransparentně. Město zadalo vypracování ověřovací studie na změnu velkého prostoru na Vodníku, navíc v biokoridoru, bez vědomí zastupitelů i veřejnosti za 298 870Kč. Mezi tím iniciovalo změnu Územního plánu č. 1 ve smyslu výstavby na velkém území této lokality bez jakékoli diskuse a osvětlení těchto kroků, klientschovaných do nic neříkajícího „rozšíření rozvoje areálu Vodník“. Jen velmi detailní prostudování odhalilo, jak velké změny se chystají, včetně možnosti výstavby až 13m vysokých staveb hluboko v údolí. Po diskusích probíhajících až v konečných fázích schvalovacího procesu Změny ÚP Č. 1, připomínkách spolku Vimpersko i Krajského úřadu se změna územního plánu v roce 2017 zastavila. (Bylo přitom utraceno dalších více než 100 000 Kč za různé studie a za posudek SEA, který mimo jiné varoval před změnami zastavitelnosti a výškových limitů.)

   

   

         V roce 2019 se pokračovalo v dalším nestandardním postupu, tentokrát v intenzivní podpoře soukromé osoby,p.Paštiky na změny v zastavitelnosti a výškových limitů na OV Vodník kvůli výstavbě soukromého hotelu a to i přes původní negativní stanovisko Krajského úřadu a závěrům posouzení SEA. Nikdy nikomu vedení Města, jak samo jeho vedení potvrdilo, takto nepomáhalo.

   

   

         V roce 2020 znovu zasahuje změna ÚP pozemky na Vodníku, tentokrát zmenšuje probíhající biokoridor a není úplně jasné, jak to bude s biokoridorem do budoucna. Ze slov pana Kotála (vedoucí odboru životního prostředí) na posledním zastupitelstvu je možné dovodit budoucí změny a eventuelní zrušení tohoto chráněného území. Bude tak snadnější řešit povolení výstavby v této lokalitě.

   

   

  A vracíme se opět na začátek.

   

         MĚSTO (člen Rady města 2014-2017 p. Hudeček, vedoucí Ski klubu, v současnost člen Rady města p. Samek, člen Ski klubu) – PODNIKATEL p. Paštika (majitel pozemku sousedícího s plánovaným biatlonovým areálem, majitel vodní nádrže, na které je závislé zasněžování stávajícího i budoucího sportovního areálu a zároveň soukromá osoba potřebující souhlas Města se změnou ÚP na jeho pozemcích) – SPORTOVNÍ KLUB Ski klub, zájem na megalomanském projektu biatlonového areálu (pochopitelné, bohužel odmítal jakoukoli diskusi o menším než mega areálu), závislost na povolení čerpání vody na zasněžování ze soukromé nádrže pana Paštiky.

   

   

         Jen pro připomenutí ještě jiné bonusy pana Paštiky – opravení obecní komunikace k jeho pozemku (přispěl na osvětlení, které ovšem zaceloroční svícení 13 lamp platí město - máme jiné, více frekventované lokality, kde není lampa ani jedna), přednostní vybudování kanalizace v této lokalitě mu umožnilo napojení jeho objektu a získání stavebního povolení pro stavbu hotelu (peníze nebyly v rozpočtu, přesunuty z plánovaného budování kanalizace na Zámku, kde lidé trvale žijí) a konečně citované právo stavby obecního parkoviště (právo stavby je na 30 let, myslím že je dědičné a bez této skutečnosti by výstavba hotelu byla také složitější. Vzhled přírodního charakteru stanovil stavební úřad, nikoli sám stavebník, po nepovolené navážce asfaltové drti, která z pozemku pronajatého panem Paštikou byla na náklady města odvezena.)

   

   

         Z mého pohledu se zde jedná o klientelismus. Pan Samek toto spojení nazval na zasedání zastupitelstva (stejně jako před tím pan Cais) „synergií města, sportovního klubu a podnikatele“.

   

   

         V současnosti byl představen záměr Města na vybudování sportovně-rekreačního areálu, který je pro toto území vhodnější a je ze strany Města deklarována snaha o přírodnější sportovní areál.

   

   

   

         KORUPCE A STŘET ZÁJMŮ ve vztahu k bývalému místostarostovi p. Caisovi

   

         Nemohu jednání pana Caise označit jako korupční, protože nemohu doložit, z jakého důvodu mu byla smluvně poskytnuta výhoda před ostatními účastníky podnikání v daném místě a oboru. Žádný jiný podnikatel neměl možnost neplatit žádný nájem za pronajatý městský prostor a zároveň nikdo neměl možnost vytvoření jakéhosi monopolu na IT služby na sídlišti Míru.

   

   

         Každopádně v momentě jeho vstupu do politiky a veřejné správy se tento fakt stal STŘETEM ZÁJMŮ, který vedení města vědomě tolerovalo a dokonce označovalo šikovností podnikatele. Navíc díky tomu mohlo dojít i finančním ztrátám, protože firma IT Profi poskytovala internet do škol za úplatu, přesto že vedení města vědělo o možnosti jiné firmy, která toto nabízela pro školy i úřad města bezplatně. Šetřením Kontrolního výboru bylo zjištěno, že vedení města o této možnosti školy ani oficiálně neinformovalo.

   

   

         Pan Cais byl ze své funkce v r. 2017 odvolán, smlouvy byly snad narovnány. Sám odstoupil ze zastupitelstva v roce2019.

   

   

  gro 0023

       

         Role skupiny Vimpersko ve všech kauzách je pouze občanská snaha o upozorňování na netransparentní, nesrozumitelné a v některých případech nemorální kroky vedení Města. Za tuto snahu, která mu přinesla i osobní napadání a urážky a dokonce i trestní oznámení, které se ale ukázalo být neopodstatněné, bylo nominováno a oceněno Cenou za statečnost Nadačním Fondem proti korupci. Za toto ocenění jsem moc ráda a vnímám ho jako povzbuzení veřejnosti upozorňovat na nepravosti ve veřejné správě.

   

   

         Jsem ráda, že jsem měla možnost účastnit se jako radní vedení města a získat tak zkušenost, že jde věci dělat transparentně, čistě, s vědomím veřejnosti a ku prospěchu města a lidí v něm.

   

   

         V případě současného vedení je tato snaha také již patrná, tak snad nás nepřekvapí nějakým dalším „vizionářským počinem“.

   

   

         Pokud není odpověď pro pana Paštiku dostatečná, ráda upřesním, jen bych k tomu vybrala jinou platformu než je Zasedání zastupitelstva, pokud toto není v programu. Myslím, že stále opakovat už několikrát řečené není úplně smyslem zasedání. Měli bychom řešit palčivější otázky města, jako napřiklad bydlení a snahu o neodcházení lidí z našeho města.

   

   

   

  Šárka Janásková,
  zastupitelka za Město lidem, členka spolku Vimpersko 

  Sdílet